Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 - 17 tuổi (phân bổ đợt 38) huyện Cần Giuộc năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số: 3608/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Giuộc, ngày 08 tháng 7  năm 2022
 
 
KẾ HOẠCH
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 1 (mũi 3)
cho người từ 12 - 17 tuổi (phân bổ đợt 38) huyện Cần Giuộc năm 2022
 

Căn cứ Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi;
Căn cứ Công văn số 3908/SYT-NV ngày 22/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc tiêm nhắc lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi;
Căn cứ Quyết định số 6029/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi -17 tuổi trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Kế hoạch số 4079/KH-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi -17 tuổi trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định 6115/QĐ-TBVX ngày 07/7/2022 của Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh về việc phân bổ vắc xin đợt 38 cộng đồng,
UBND huyện Cần Giuộc xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 - 17 tuổi (phân bổ đợt 38) với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
- 50% người từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn huyện đã được tiêm đủ liều cơ bản được tiêm liều nhắc lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 theo phân bổ vắc xin của Tiểu ban điều phối và tiêm vắc xin tỉnh Long An.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
II. PHẠM VI TRIỂN KHAI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
  1. Phạm vi triển khai: toàn huyện
2. Đối tượng tiêm liều nhắc lại
- Người từ 12 - 17 tuổi được tiêm đủ liều cơ bản hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Cần Giuộc, không phân biệt có hay không có hộ khẩu tại địa phương (có ngày sinh từ 11/7/2004 - 11/7/2010).
- Tiêm liều nhắc: Cách liều cơ bản cuối cùng ít nhất 5 tháng (có ngày tiêm mũi 2 trước ngày 11/2/2022).
- Tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3) sau 3 tháng sau khi khỏi bệnh Covid-19.
3. Thời gian, đối tượng tiêm và phương thức triển khai:
3.1. Thời gian, đối tượng tiêm:
- Thời gian tiêm: 11/7/2022 - 13/7/2022.
- Tiêm vét: từ 14/7/2022 - 30/7/2022.
STT Địa Phương Tổng số đối tượng
đã tiêm mũi 2 trên 5 tháng
 Tổng đối tượng
theo phân bổ vắc xin (trẻ sinh từ 11/7/2004-11/7/2010)
Thời gian Vắc xin Pfizer (lọ)
liều 0.3 ml/ trẻ
Đội tiêm
1 Phước Lý 1217 540 11/7/2022 90 2
2 Long Thượng 1232 540 90 2
3 Phước Hậu 1001 420 70 2
4 Phước Lâm 954 408 68 2
5 Thuận Thành 897 390 65 2
6 Long An 488 216 36 1
7 Long Phụng 607 258 43 1
8 Phước Vĩnh Tây 794 336 12/7/2022 56 2
9 Long Hậu 1091 468 78 2
11 Phước Vĩnh Đông 846 372 62 2
12 Đông Thạnh 1859 804 134 3
13 Tân Tập 1787 780 130 3
10 Phước Lại 1422 618 13/7/2022 103 2
14 Mỹ Lộc 2097 930 155 4
15 Thị trấn Cần Giuộc 3929 1776 296 6
  Tổng 20.221 8.856   1.476 36
 
3.2. Phương thức triển khai:
- Tổ chức tiêm tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, trường học, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, Trung tâm Y tế Cần Giuộc, Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc,…
- Tổ chức tiêm theo tiến độ phân bổ vắc xin của Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An.
3.3. Năng lực đội tiêm:
+ Trung tâm Y tế: 18 đội tiêm (3 người/đội).
+ Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc: 7 đội tiêm (2 người/đội).
+ Trung bình sẽ bố trí 22 - 23 đội/ngày.
+ Cấp cứu lưu động: 2 đội (2 người/đội).
+ Cấp cứu tại chỗ: 2 đội (2 người/đội).
4. Vắc xin sử dụng: Pfizer liều 0.3 ml.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
- Đầu mối thực hiện: UBND xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng. Đối tượng đang sinh sống tại địa phương tại thời điểm triển khai tiêm chủng.
- Đơn vị phối hợp: Trường học, công an xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể.
- Nguồn nhân lực: Cán bộ y tế ấp, khu phố, cộng tác viên dân số....
- Nội dung thực hiện:
Bước 1: Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng trên hệ thống thông tin tiêm chủng Covid-19.
UBND xã, thị trấn chỉ đạo trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế phối hợp với trường học, công an xã, thị trấn, tổ dân phố... lập danh sách trẻ đã tiêm 2 mũi cơ bản (tùy theo loại vắc xin), gửi Công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân.
Bước 2: Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế để quản lý. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân Việt Nam.
Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã, thị trấn có trách nhiệm xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế. Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 02 ngày kể từ ngày trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế chuyển danh sách cho Công an.
Người đến tiêm phải mang CCCD hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước đó (nếu có).
Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.
2. Tập huấn cho cán bộ Y tế về triển khai vắc xin phòng Covid-19
 Tổ chức tập huấn cho các đơn vị liên quan trước khi triển khai tiêm chủng (đã tập huấn ngày 20/4/2022).
 
3. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng
3.1. Dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng
Pfizer: 8.856 liều/0.3 ml (Quyết định 6115/QĐ-TBVX ngày 07/7/2022).
3.2. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin Covid-19
- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin, vật tư từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An bảo quản và cấp phát cho điểm tiêm 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.
- Trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế thị trấn: tiếp nhận vắc xin, vật tư từ Trung tâm Y tế huyện bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.
4. Truyền thông
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền thông tin về sử dụng vắc xin Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và chủ động đi tiêm chủng. Khuyến cáo các gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.
- Thông báo trên loa đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.
- Thực hiện truyền thông trước buổi tiêm chủng và trong suốt quá trình tiêm chủng: thông qua loa đài, băng rol, biểu ngữ....
5. Tổ chức tiêm chủng
         5.1. Hình thức triển khai
- Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất.
- Trung tâm Y tế huyện: xây dựng kế hoạch tiêm chủng và thông báo lịch tiêm cụ thể cho các đơn vị đăng ký tiêm chủng.
- Tổ chức thực hiện tiêm vét cho đối tượng bị hoãn tiêm ngay cuối mỗi đợt tiêm.
5.2. Tổ chức buổi tiêm chủng
a) Bố trí điểm tiêm chủng
- Tổ chức, bố trí tổ chức tiêm tại nơi có sân rộng rãi như nhà văn hóa, trường học… cho tất cả người từ 12-17 tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn (không phân biệt có hay không có hộ khẩu tại địa phương).
- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên, đặc biệt là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động.
- Đón tiếp và khai báo y tế
+ Tổ chức sắp xếp tiếp nhận thư mời theo thứ tự cho đối tượng, và bố trí chổ ngồi giãn cách, tránh ùn ứ nơi đón tiếp.
 
- Tư vấn và khám sàng lọc
+ Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của BYT về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.
+ Chỉ định thực hiện tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3) theo quy định tại công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi.
- Thực hiện tiêm chủng
+ Kiểm tra vắc xin trước khi sử dụng.
+ Vắc xin phải được bảo quản trong DCL ở nhiệt độ từ +2 đến +8oC. Lọ vắc xin đã mở chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ.
+ Kiểm tra nhãn, hạn sử dụng. Nếu quá hạn sử dụng phải hủy bỏ.
+ Kiểm tra lọ vắc xin, KHÔNG sử dụng nếu có thay đổi về màu sắc hoặc bất kỳ sự thay đổi bất thường nào khác.
Lưu ý: Tùy theo vắc xin hiện có mà bố trí tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho phù hợp với những mũi tiêm cơ bản trước đó.
- Sau tiêm vắc xin: Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào phần mềm tiêm chủng trực tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) khi nhận được thông tin từ đối tượng được tiêm chủng (hoặc người thân). Chú ý những trường hợp là đối tượng vãng lai phải nhập chính xác địa chỉ, đầy đủ thông tin liên quan để theo dõi sau tiêm hiệu quả. In phiếu/giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 trả lại cho đối tượng tiêm chủng
- Sau buổi tiêm chủng:
+ Bảo quản những lọ vắc xin chưa mở trong hộp riêng trong dây chuyền lạnh (+20C đến +80 C) ưu tiên dùng trước trong buổi tiêm chủng sau.
+ Các lọ vắc xin đã mở không được sử dụng nữa và để trong túi hộp đựng rác riêng.
+ Sau mỗi buổi tiêm chủng thống kê báo cáo nhanh số đối tượng đã được tiêm và số vắc xin sử dụng theo mẫu quy định trước 15 giờ hàng ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thực hiện khử khuẩn các khu vực bố trí điểm tiêm sau cuối ngày tiêm chủng. 
b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
- Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đúng những quy định về thực hành tiêm chủng .
- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định số 5785/QĐ- BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
- Bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.
Lưu ý: chỉ tiêm cho đối tượng có được giấy đồng ý tham gia tiêm chủng
c) Ghi chép và nhập nhiệu thông tin:
- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào phần mềm tiêm chủng trực tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng khi nhận được thông tin từ đối tượng được tiêm chủng.
- Sau khi tiêm xong phải cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo mẫu.
d) Rà soát và tiêm vét
- Những trường hợp đã được quản lý hoặc chưa được quản lý thuộc đối tượng tiêm nhưng chưa có giấy mời, chưa được tiêm có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai tiêm chủng đều phải được tiêm vét.
 - Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào cuối đợt tiêm.
6. Theo dõi, giám sát và báo cáo
6.1. Theo dõi, giám sát
- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: giám sát điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.
- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).
- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.
6.2. Nhập liệu, thống kê - báo cáo
- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào hệ thống hồ sơ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng. Thực hiện ký chữ ký hộ chiếu vắc xin sau khi nhập mũi tiêm vào hệ thống phần mềm Covid-19.
- Tại mỗi điểm tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm, rà soát số đối tượng đã tiêm ghi trong danh sách và báo cáo về cán bộ TCMR Trung tâm Y tế huyện:
+ Báo cáo số đối tượng tiêm được trong ngày, các trường hợp hoãn tiêm, chống chỉ định.
+ Báo cáo và điều tra những phản ứng sau tiêm chủng theo quy định: Các trường hợp phản ứng thông thường, tai biến nặng
+ Báo cáo tình hình tồn vắc xin và vật tư tiêm chủng mỗi ngày để có thể điều phối kịp thời.
- Sử dụng các biểu mẫu báo cáo theo quy định.
Nơi báo cáo Thời gian báo cáo Nơi nhận báo cáo
Trong chiến dịch
Điểm tiêm 14:00 mỗi ngày TTYT huyện
Trung tâm Y tế huyện 15:30-16:00 mỗi ngày TT KSBT Long An
Kết thúc chiến dịch
Trung tâm Y tế huyện Sau 3 ngày TT KSBT Long An
      
       IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí huyện: Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch năm 2022, số tiền: 28.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
TT HẠNG MỤC DIỄN GIẢI NỘI DUNG Kinh phí  
1 Đội tiêm chủng, hậu cần   26.190.000  
1.1 Đội tiêm chủng, cấp cứu tại chỗ 150.000đ x 157 người (51 đội tiêm chủng/3 người/đội) + 2 đội cấp cứu (2 người/đội) 23.550.000  
 
1.2 Đội hậu cần (3 người), cấp cứu lưu động (2 đội – 2 người/đội), giám sát (5 người) 55.000đ x 12 người x
4 ngày
2.640.000  
2 Xăng dầu   2.560.000  
2.1 Xăng xe cấp cứu lưu động 32.000đ/lít x 10 lít x 2 xe x 4 ngày 2.560.000  
  TỔNG CỘNG   28.750.000  
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm chủng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ.
- Tổ chức, huy động các đội tiêm chủng thực hiện.
- Phân công lực lượng tham gia tiêm chủng:
+ Điều phối chung của Trung tâm Y tế huyện: Chịu trách nhiệm điều phối, giám sát các đội tiêm của huyện mình và báo cáo kết quả tiêm hàng ngày về cán bộ phụ trách của đơn vị tổ chức. Tùy tình hình nhân sự TTYT sẽ bố trí đội tiêm tăng hoặc giảm.
+ Đội tiêm bao gồm: Nhân viên y tế sẽ thực hiện khám sàng lọc; thực hiện tiêm; theo dõi sau tiêm, các ban ngành có liên quan hỗ trợ công tác điều phối phân luồng, giữ trật tự, tiếp nhận, phục vụ nhập thông tin liên quan đến người tiêm vắc xin.
- Theo dõi, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin của các đội về Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Cung cấp thông tin cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện truyền thông cho người dân biết về đối tượng, loại vắc xin phòng Covid-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.
2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thành lập các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm xử lý cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc sẵn sàng thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp có phản ứng sau tiêm chuyển đến. Bố trí 2 đội cấp cứu lưu động và 2 xe cấp cứu.
- Đồng thời bố trí điểm tiêm tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng hoãn tiêm, chuyển tuyến bệnh viện.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo đội nhập liệu tiến hành nhập liệu lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sau khi có danh sách các xã, thị trấn gửi về ít nhất 1 giáo viên/đội tiêm(việc nhập liệu sẽ được thực hiện trực tiếp cho từng trẻ sau khi tiêm xong).
- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường học phối hợp bố trí điểm tiêm, phân công cán bộ hỗ trợ đội tiêm khi có tổ chức điểm tiêm tại trường học, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của trường thông báo lịch tiêm, thư mời đến học sinh, lập danh sách học sinh tham gia và không tham gia tiêm chủng, vận động học sinh, phụ sinh học sinh đồng ý cho con em tiêm chủng.
4. Công an huyện
- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn hỗ trợ công tác kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng trước khi tổ chức tiêm chủng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức tiêm vắc xin.
- Tăng thời lượng phát thanh, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cân đối kinh phí tham mưu UBND huyện đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Bố trí phương tiện chở các đội tiêm đến địa điểm tiêm theo kế hoạch.
8. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện
Theo dõi, cập nhật số liệu, thông tin báo cáo từ Trung tâm Y tế huyện, các đội tiêm để báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ huy thống nhất.
9. UBND các xã, thị trấn
- Tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng. Đối tượng đang sinh sống tại địa phương tại thời điểm triển khai tiêm chủng.
- Chỉ đạo trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế thị trấn phối hợp Công an xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế để quản lý.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên tuyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng. Thông báo cho người dân thời gian, địa điểm tiêm, phân bố mời tiêm theo khung giờ hợp lý đảm bảo giãn cách.
- Huy động nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các hoạt động chiến dịch như: Hướng dẫn, tiếp đón, kiểm soát trật tự, hậu cần...
- Bố trí nhân sự phụ trách tiếp nhận, trả phiếu xác nhận sau tiêm đảm bảo ít nhất phải tương ứng với số đội tiêm được bố trí.
- Bố trí địa điểm đảm bảo có máy tính và mạng internet để nhập thông tin mũi tiêm lên hệ thống phần mềm tiêm chủng và in giấy xác nhận trực tiếp trên hệ thống và cấp cho đối tượng tiêm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc.
- Căn cứ Kế hoạch phân bổ bàn tiêm của huyện, UBND các xã, thị trấn chọn điểm tiêm phù hợp, bố trí chổ tiếp nhận và theo dõi sau tiêm rộng rãi, thoáng mát tránh ùn tắc.
- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư tiêu hao như: Cồn sát khuẩn 700; gòn vô khuẩn; dung dịch sát khuẩn tay nhanh, biểu mẫu cho đối tượng tiêm. Tùy theo tình hình dịch bệnh đang diễn ra sẽ trang bị thêm đồ phòng hộ chống dịch như bộ trang phục chống dịch, găng tay, kính chắn giọt bắn… cho các đội tiêm.
- Gửi địa điểm các điểm tiêm cụ thể  về Trung tâm Y tế huyện trước ngày tiêm 01 ngày để bố trí, sắp xếp các điểm tiêm phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi (phân bổ đợt 38) của UBND huyện, yêu cầu các phòng ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 (đã ký) 
Đào Thị Ngọc Vui

 
Trường THCS Trương Văn Bang
Địa chỉ: QL 50, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2truongvanbangcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstruongvanbangcg.edu.vn