Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Chương trình “Tọa đàm” trực tiếp về phân luồng học sinh được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày 16/4/2023
chương trình “Tọa đàm” trực tiếp về phân luồng học sinh được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày 16/4/2023
UBND TỈNH LONG AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do -  Hạnh  phúc
Số:          /SGDĐT-GDTrH          Long An,  ngày     tháng 4 năm 2023
V/v xem và theo dõi chương trình
“Tọa đàm” trực tiếp về phân luồng học sinh được phát sóng trên
Đài Phát thanh và Truyền hình
Long An ngày 16/4/2023
 
    Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; - Hiệu trưởng các trường các cấp học THCS, THPT; - Giám đốc Trung tâm GDTX và KTTH.
Căn cứ Kế hoạch số 1025/KH-SGDĐT-SLĐTBXH-ĐPTTH ngày 29/3/2023 ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An về việc phối hợp thực hiện truyền thông, tuyên truyển về công tác phân luồng học sinh năm 2023 (đính kèm); để ủng hộ cho chương trình ‘Tọa đàm” trực tiếp về phân luồng học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
  1. Thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nắm biết, xem và theo dõi chương trình ‘Tọa đàm” trực tiếp về phân luồng học sinh được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.
Giờ trực tiếp phát sóng: từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 16/4/2023. Liên hệ điện thoại qua đường dây nóng số “0723.833.833” trong thời gian diễn ra trực tiếp.
  1. Chuẩn bị các câu hỏi tập trung theo các nội dung sau:
  • Liên quan chọn trường, chọn nghề, cơ hội học liên thông, cơ hội nghề nghiệp, học phí...
  • Ngành nghề đào tạo của trường cao đẳng Long An, cơ hội tham gia xuất khẩu lao động...
Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC
  • Như trên;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Đài PT&TH Long An;
  • GĐ, các PGĐ;
  • Các phòng Sở;
  • Lưu: VT, P.GDTrH                                                                 Phan Thị Dạ Thảo
Trường THCS Trương Văn Bang
Địa chỉ: QL 50, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2truongvanbangcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstruongvanbangcg.edu.vn